CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través de la pàgina web labicicleta.cat, propietat de LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L., d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
  • És una persona amb prou capacitat per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L., amb domicili social Verdi, 65 – local 08012 Barcelona (Barcelona), NIF B67310524 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 931281416.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Activació de serveis.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen o s’activen directament des del lloc Web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per efectuar aquesta descàrrega o activació.

Falta d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega del servei al cap de 2 hores a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que la descàrrega o activació del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

La prestació del servei es considerarà efectuada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el servei.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de descàrrega o activació del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

1. En la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.

2. En la descàrrega o activació del servei, el preu depèn de les fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

3. En la prestació de serveis confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.

4. En el subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents de la de servir d’habitatge, transport de productes, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

S’ha de comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a bicibarraitaula@gmail.com, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L., Verdi, 65 – local 08012 Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 931281416
Mail: bicibarraitaula@gmail.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, podeu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 931281416 o a través del correu electrònic a l’adreça bicibarraitaula@gmail.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

  • Efectiu
  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Paygold: sistema de pagament a distancia amb tarjeta de crèdit o dèbit

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació del mètode de prestació del servei (descàrrega, activació…).
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 10 min, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data de descàrrega i/o activació aproximada.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’especifiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, de conformitat amb els criteris i condicions que es descriuen en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes que s’ofereixen respon als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’aquests no s’hi apliqui:

a) S’ajusten a la descripció efectuada per LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L..

b) Són aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.

c) Són aptes per a qualsevol ús especiat requerit pel client quan n’hagi assabentat LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. en el moment de formalitzar el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui esperar fonamentalment, tenint en compte la seva naturalesa i, si escau, les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L..

e) LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel seu productor, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació del servei s’equipararà a la manca de conformitat del mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat efectuada per LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el mateix.

3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de formalitzar el contracte o que tinguin l’origen en serveis proporcionats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR i drets de l’USUARI

LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. ha de respondre davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment d’entregar el servei. LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

De conformitat amb l’article 6 del Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de l’USUARI o actes realitzats en frau es consideren nuls.

La garantia dels serveis que s’ofereixen respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum:

III) Reparació i substitució dels serveis

1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l’USUARI pot optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Així que l’USUARI comuniqui a LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. l’opció escollida, totes dues parts hauran d’atenir-s’hi. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sens perjudici del que estableix l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada qualsevol forma de sanejament que imposi a LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués efectuar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del servei

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les següents regles:

a) Han de ser gratuïtes per a l’USUARI.

b) S’han de dur a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que puguin tenir per a l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis als quals es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà a partir que l’USUARI n’hagi assabentat LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. i finalitzarà amb l’entrega a l’USUARI del servei reparat. Durant els sis mesos posteriors a l’entrega del servei reparat, LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. haurà de respondre de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es considera que es tracta de la mateixa falta de conformitat si es produeixen en el servei defectes del mateix origen que els que s’han manifestat inicialment.

d) La substitució suspèn els terminis als quals es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins a l’entrega del nou servei. Al servei substituït s’aplicarà, en qualsevol cas, el segon paràgraf de l’article VII.

e) Si un cop finalitzada la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sense ser conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la substitució, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el servei en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la reparació, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, d’acord amb l’elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a l’USUARI. La resolució no procedirà si la falta de conformitat és d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que hagués tingut el servei en el moment de l’entrega en cas que hagués estat conforme amb el contracte, i el valor que el servei efectivament entregat tenia en el moment de l’entrega.

VII) Terminis

1. LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es considera que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors a l’entrega ja existien quan es va entregar el servei, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del servei o l’índole de la falta de conformitat.

2. Llevat que hi hagi una prova en contra, l’entrega es dona per efectuada el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o a l’albarà d’entrega corresponent, en cas que fos posterior.

3. L’acció per reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des de l’entrega del servei.

4. L’USUARI haurà d’informar a LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos després que n’hagi tingut constància.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es considerarà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

VIII) Acció contra el productor

En cas que a l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva adreçar-se a LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L. per falta de conformitat dels serveis amb el contracte de prestació de serveis, podrà reclamar directament al productor per tal d’obtenir la substitució o reparació del servei.

Amb caràcter general i sens perjudici que finalitzi la responsabilitat del productor, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per a LA BICICLETA BARRA I TAULA, S.L., el productor ha de respondre per la falta de conformitat si aquesta es refereix a l’origen, identitat o idoneïtat dels serveis, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el responsable d’un servei o l’importador d’aquest en el territori de la Unió Europea o qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el servei el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost davant l’USUARI, disposarà del termini d’un any per repetir de responsable de la falta de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals més propers a la població Barcelona (Espanya).

Utilitzem cookies per oferir-li la millor experiència. A l'navegar pel nostre lloc web, accepta l'ús de cookies. Més informació